آمبولانس I.C.U کوچک

معرفی آمبولانس I.C.U کوچک

با بهره مندي از آمبولانس I.C.U کوچک مي توانيم كليه سرويس ها و تجهيزات مراقبت هاي ويژه را براي حمايت از بيماران يا مصدومين مورد استفاده قرار دهيم. تنها تفاوتي كه بين آمبولانس I.C.U با كابين بزرگ و كوچك وجود دارد اين است كه برخي از لوازم و تجهيزات از انواع كوچك تر و كم حجم تر انتخاب گرديده و برخي از امكانات مانند تانك هاي اكسيژن نيز با حجم كمتر در اين گونه آمبولانس ها نصب گرديده اند.

از نظر كيفيت تجهيزات يا سطح خدمات هيچ فرقي بين آمبولانس های I.C.U کوچک و بزرگ وجود ندارد ولي معمولا آمبولانس هاي كابين كوچك براي ماموريت هاي شهري در نظر گرفته مي شوند تا با تكيه بر ابعاد آمبولانس بتوانيم خدمات خود را با سرعت بيشتري در اختيار بيماران يا مصدومين قرار دهيم. ماموريت اين گونه آمبولانس ها به انتقال بيمار يا مصدوم از محل حادثه به بيمارستان ها يا مراكز درماني ختم نمي شود چرا كه در بسياري از مواقع كه مراكز درماني از تجهيزات لازم براي تشخيص بيماري يا شدت صدمات برخوردار نيستند مي بايست بيماران را با استفاده از اين گونه آمبولانس ها به مراكز تشخيصي و عكس برداري مانند C.T.Scan و M.R.I منتقل نماييم.